Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Deklaracja dostępności

{slider HALINA SIEROCKA - starszy specjalista pracy socjalnej|closed}

Pok. nr 10
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

      Bartniki                            

      Dulkowszczyzna              

      Jaczniki                            

      Kopczany                          

      Lubinowo                          

      Nowe Leśne Bohatery      

      Stare Leśne Bohatery        

      Wołkusz                            

       Wołkusz-Sołojewszczyzna

      Dolna                                    

      Górna                                   

      Grodzieńska                        

      Jaśminowa                           

      Kasztanowa                      

      Krótka                              

      Nowodworska                  

      Miejska                              

      Ogrodowa                          

      Stolarska                            

      Zamiejska        

{slider SYLWIA BORKO - starszy pracownik socjalny}

Pok. nr 1
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

      Dolinczany

      Jasionowo

      Krasne

      Kurianka

      Lipsk Murowany

      Lichosielce

      Lipszczany

      Rakowicze

      Rygałówka

      Podwołkuszne

      Siółko

      Wyżarne

      Kościelna

      Rynek

      Słoneczna

      Szkolna

      Wesoła

      Zacisze

      Żłobikowskiego

      400-lecia

{slider KAROLINA HARASIMOWICZ - pracownik socjalny}

Pok. nr 10
Tel. 87/ 642 22 31

Miejscowości Ulice

     Jałowo      

      Kolonie Lipsk          

      Nowy Lipsk            

      Rogożynek              

      Rogożyn Nowy        

      Rogożyn Stary        

      Starożyńce              

      Skieblewo

      Żabickie  

      Jermakowicza        

      Leśna                      

      Lipowa                  

      Rybacka                

      Rzemieślnicza        

      Pusta                      

      Saperów                

      Batorego  

      Zakościelna   

{/sliders}

Komu przysługuje pomoc?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może tej pomocy zapewnić.

Co obejmują usługi opiekuńcze?

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Komu przysługuje pomoc?

Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej i spełniająca przesłanki wynikające z Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018  roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 może ubiegać się o pomoc w formie opłacenia posiłków, m.in. dla uczących się dzieci.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  1. dla osoby samotnej 1051,50 zł,
  2. dla rodziny - 792 na osobę w rodzinie

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Komu przysługuje zasiłek celowy?

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy przyznany w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Wysokość zasiłku celowego.

Przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ administracji publicznej podejmuje decyzję w ramach tzw. uznania administracyjnego, mając na uwadze, w świetle okoliczności danej sprawy, interes społeczny i słuszny interes obywateli. Nie jest jednak tak, że każda osoba spełniająca warunki do przyznania pomocy społecznej tę pomoc musi uzyskać w żądanej wysokości i na każdy cel, gdyż organy administracji muszą gospodarować określoną pulą środków finansowych i rozeznać potrzeby osób samotnych oraz rodzin wielodzietnych żyjących w ubóstwie.

Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

  1. Specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  2. Zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek okresowy na zasadach zwrotu

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

„Szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych, ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości".
„Szczególne przypadki, o któych mowa w art. 41 pkt 1 u.p.s., muszą być tak wyraziste i odbiegające od sytuacji osób spełniających kryterium dochodowe, że uzasadniają przyznanie tej szczególnej pomocy, co w konsekwencji prowadzi do zrównania sytuacji osób osiągających dochody przekraczające przyjęty przez ustawodawcę próg dochodowy z sytuacją osób, które takich dochodów nie uzyskują". O możliwości przyznania specjalnego zasiłku celowego nie decyduje dochód strony, a sytuacja, w jakiej się ona znalazła, to świadczenie takie powinno być udzielone w okolicznościach zupełnie wyjątkowych. Nie można też z tej formy pomocy społecznej wyprowadzać wniosku, że udzielenie tego zasiłku jest obowiązkiem organu - tak jak czyni się to w odniesieniu do osób spełniających kryterium dochodowe.

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158