Ułatwienia dostępu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 6 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus. powinny zgłaszać się telefonicznie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem (+48) 605-203-783

Telefon zaufania: 801 889 880

Codziennie od 17:00 do 22:00

Telefon zaufania dla osób mających problemy z nadużywaniem cybermediów, hazardem, niekontrolowanymi zakupami i innymi uzależnianiami behawioralnymi. Więcej na stronie: https://psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-dla-osob-uzalenionych-behawioralnie.html

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z terenu miasta i gminy Lipsk na lata 2021-2025, Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku ogłosili konkurs plastyczny pt. „Czas na rodzinę".

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158