Towarzystwo Przyjaciół Lipska
Deklaracja dostępności

Towarzystwo Przyjaciół Lipska - O nas

Towarzystwo Przyjaciół Lipska jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną i swoim działaniem obejmuje miasto i teren gminy Lipsk. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którym nie jest obojętna jakość życia mieszkańców gminy, dlatego członkowie nie ustają w wysiłkach i ciągle próbują ją zmieniać na lepsze.
 
Głównym celem działalności TPL jest organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, charytatywnej, rekreacyjnej i turystycznej na ternie działania Towarzystwa. TPL może prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie: pomocy społecznej i pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, podtrzymania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych.
 
Towarzystwo działa również na rzecz nauki, edukacji oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy ofiarom katastrof, promocji i organizacji wolontariatu.
Wszystkie te działania są możliwe dzięki temu, że TPL skupia w swoich szeregach działaczy kultury i gospodarki, twórców ludowych i osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, którzy pobudzają i popierają twórczość artystyczną, działalność naukową i oświatową związaną z miastem i gminą Lipsk.
 
TPL pobudza aktywność społeczną mieszkańców, kształtuje patriotyczne i obywatelskie postawy swoich członków oraz działa na rzecz upowszechniania regionalnych tradycji kulturalnych budzących przywiązanie do tego regionu a także popularyzuje dorobek i osiągnięcia ludzi utalentowanych w dziedzinie kultury, gospodarki i życia społecznego.

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158