Poradnik interesanta
Deklaracja dostępności

Sprawy - Podatki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załącznik 1 - Procedura zwrotu

Załącznik 2 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik 3 - Wykaz faktur

Osoba kontaktowa: Agnieszka Michałowska
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 25
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa/lub świadectwa pracy/, książeczkę wojskową.
 2. Dwóch świadków w wieku wnioskodawcy lub starszych, osoby obce dla wnioskodawcy z miejscowości, w której zlokalizowane jest gospodarstwo rolne:
  • świadkowie okazują dowód osobisty,
  • w przypadku emerytów lub rencistów- okazują odcinek renty lub emerytury /legitymację rencisty lub emeryta – do wglądu/.
 3. Dokument stwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu w tym czasie w tym gospodarstwie – (z Urzędu Stanu Cywilnego).

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z pozn. zm.) opłaty nie pobiera się.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania: Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nabywanej nieruchomości rolnej.
3. Oświadczenie o:

 • osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego , w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,
 • o okresie osobistego prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym.

Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis oświadczającego.
Opłaty:

 1. Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 2. Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 3. Poświadczenie oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niz 7 dni od daty wpływu oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.
Tryb odwoławczy: W razie odmowy poświadczenia oświadczającemu służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie.
Uwagi:
Przy potwierdzeniu kwalifikacji rolniczych w przypadkach, gdy dostępne dokumenty i informacje nie są wystarczające wymagane są zeznania świadków, złożone w Urzędzie Gminy. Świadkowie winni się zgłosić osobiście z dowodami osobistymi.
Pliki do pobrania: Oświadczenie

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) – art. 305 e
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Opłaty:

 • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 21 zł - za wydanie zaświadczenia.
 • Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lipsku nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu wniosku podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi: brak
Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami/.
Zgodnie z art. 306A § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek musi zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP, PESEL) :

 • uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
 • cel uzyskania zaświadczenia;
 • informację sposobie odbioru zaświadczenia.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lipsku
nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki - 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lipska.
Uwagi:

 • Nie podlegają czynności urzędowe – wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2007r Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.
 • Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego, są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz.II pkt 21 zwolnienie pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2007r Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.

Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r., Nr 95, poz. 613 późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

1. Kserokopia umowy kupna-sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego.
2. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finansów z dnia 18 października 2007r.).
3. Wypełniony załącznik do deklaracji (DT-1/A).
4. Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty: Opłata skarbowa nie wystepuje
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

I rata płatna - 15 lutego,
II rata płatna - 15 września,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Pliki do pobrania:

Osoba kontaktowa: Mariusz Makarewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2017r., poz. 1785 z pozn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. , poz. 1821).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości oraz w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny i leśny organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

I rata płatna-15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rata płatna - 15 listopad,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001.

Pliki do pobrania:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, parter, pokój nr 7
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 24
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r., Nr 95, poz. 613 późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 2. Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).

Opłaty: Opłata skarbowa nie wystepuje
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi: Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata - 15 maj,
 • III rata - 15 wrzesień,
 • IV rat - 15 listopad,

na konto Urzędu Miejskiego w Lipsku: nr 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001 lub u sołtysa wsi.

Pliki do pobrania:

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158