Poziom recyklingu i ograniczenia masy odpadów - Rok 2020

Drukuj

  Wypełniając obowiązek, który nakłada na gminy art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Burmistrz Lipska informuje, że Gmina Lipsk w roku 2020 osiągnęła następujące poziomy

  1. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 58,59 %
  2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0 %