Poziom recyklingu i ograniczenia masy odpadów - Rok 2016

Drukuj

W związku z obowiązkiem, który nakłada na gminy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze. zm.) Burmistrz Lipska informuje, że Gmina Lipsk w roku 2016 osiągnęła następujące poziomy

a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 30,32 %

oraz

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0 %