Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipsku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500 plus

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny.

 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu, jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego:

 • 800,00 złotych netto na osobę w rodzinie,
 • 1 200,00 złotych netto na osobę w rodzinie, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dziecko pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.

Wysokość świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w kwocie 500 zł na dziecko.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego, a wnioski przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia danego roku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie miasta/gminy/ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku, w którym ustalany jest dochód rodziny należy dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku osób podlegającym przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie zawierające informacje o wysokości dochodu (po odliczeniu należnych składek i podatku), należnych składek na ubezpieczenia społeczne, należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rozwodu lub separacji - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • w przypadku opiekuna prawnego - orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku opiekuna faktycznego - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica oraz alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Od dochodu można odliczyć alimenty świadczone na rzecz osób trzecich, spoza rodziny.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać również drogą elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załączników znajduje się pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

W przypadku wystąpienia zmian, które mają wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np. zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i inne), osoba otrzymująca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby związanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze uważa się:

 1. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
 2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona  do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
 4. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
 5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Świadczenie wychowawcze a praca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami lub występuje z zapytaniem o koordynację do Marszałka Województwa w celu rozpatrzenia wniosku i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, pokój nr 7.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania świadczeń wychowawczych udziela: Emilia Krawczuk – Referent Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

I piętro pok. nr 7
Telefon: 87/ 642-22-31

Dokumenty do pobrania:

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158