Poradnik interesanta

Sprawy - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

Osoba kontaktowa: Kazimierz Hećman
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 18
Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, podanie należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku,  Delegatura w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki, tel. (87)5663741
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 13
Podstawa prawna:

 • art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M. P. z 2010 r. nr 76, poz. 954).

Wymagane dokumenty:
Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do podania dołącza zgodę  właściciela tego gruntu.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,
 2. tytuł prawny władania nieruchomością,
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Opłaty:
Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Nie ponoszą takich opłat osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.
Sposób załatwienia sprawy:
Pracownik przeprowadza oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowują projekt stosownej decyzji.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Lipska.

Pliki do pobrania: Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów

Osoba kontaktowa: Agnieszka Margielewicz
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Lipsku, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, piętro, pokój nr 18
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Czwartek: 7:15 – 15:15; Piątek: 7:30 - 15.30
Telefon kontaktowy: 87 6422 700 wew. 13
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent podlega wpisowi do tego Rejestru

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia:

 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Lipska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach:

 • od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego , a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 2 kwietnia do dnia 31 kwietnia;
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

Pliki do pobrania: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158